Thông tin liên hệ các Khoa

Thông tin liên hệ các Khoa.

1. Phòng Quan hệ Doanh nghiệp và phát triển Kỹ năng (Khoa Kỹ năng)

- Điện thoại: 02516.252.899; 02516.538.167

- E-mail: nguyendinhthuat@dntu.edu.vn (Trưởng Phòng)

- Văn phòng: Khu A, Khu hành chính (Tầng trệt, A101) 

2. Khoa Kinh tế - Quản trị

- Điện thoại: 02516.535.079 ; 0251.260.7773  

- E-mail: quantri@dntu.edu.vn ; kttc@dntu.edu.vn

3. Khoa Ngoại ngữ

- Điện thoại: 0251.2211.218

- E-mail: nguyenminhthien@dntu.edu.vn (Trưởng Khoa)

4. Khoa Công nghệ

- Điện thoại:02516.554.167 ; 02516.288.467

- E-mail: tech@dntu.edu.vn 

5. Khoa Khoa học Ứng dụng - Sức khỏe

- Điện thoại: 02512.612.611 ; 0251.261.4293

- E-mail: nguyenminhthien@dntu.edu.vn

- Văn Phòng các khoa: Tầng trệt, Trung Tâm Tích Hợp (Khu G) Trường Đại học Công Nghệ Đồng Nai.

DNTU, 01/07/2015 12:27:54

NỘI DUNG

Chia sẻ