Trang chính

GIỚI THIỆU CHUNG KHOA KINH TẾ

 Địa chỉ : Tầng 2 - Trung tâm Thông tin - Thư viện, Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai

Khu phố 5, Phường Trảng Dài, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

    ĐT : 06122.607.773 - Website: http://dntu.edu.vn/kkt

 TỔ CHỨC NHÂN SỰ

 CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

  1.Chức năng:

            Là đơn vị quản lý hành chính cơ sở của trường giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện quá trình đào tạo các khối kiến thức thuộc lĩnh vực kinh tế theo kế hoạch đào tạo của trường. Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc khoa theo sự phân cấp của Hiệu trưởng. Trưởng khoa là người trực tiếp điều hành các công việc của khoa và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng theo quy định của pháp luật.

 2. Nhiệm vụ:

           Quản lý và tổ chức thực hiện theo quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập các môn văn hoá, giáo dục đại cương (thuộc các bậc đào tạo hệ chính quy, không chính quy theo kế hoạch chung). Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, sinh viên trong khoa, tổ chức công tác giáo vụ khoa, lập thời khoá biểu, quản lý điểm tổng kết môn học, sơ kết học kỳ, tổng kết năm học. Phối hợp với phòng đào tạo lập danh sách học sinh, sinh viên trong khoa đủ tư cách thi tốt nghiệp;

Biên soạn chương trình, giáo trình các môn văn hoá, giáo dục đại cương. Quản lý toàn bộ cơ sơ vật chất trang thiết bị, tham gia thiết kế và chế tạo mô hình học. Chủ trì trong việc xây dựng, in ấn và phát hành đề thi các môn kiểm tra, thi các môn văn hoá, giáo dục (thuộc Khoa quản lý) các kỳ thi học kỳ, tốt nghiệp;

Tổ chức dự giờ, dự lớp, bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi cấp khoa để tham gia hội giảng cấp trường. Chịu trách nhiệm về chất lượng các môn học thuộc Khoa đảm nhận. Đề nghị khen thưởng, kỷ luật và giải quyết phép cho CBGV và học sinh, sinh viên theo qui định của nhà trường;

Phối hợp với Phòng đào tạo, Phòng Tài chính - Kế toán, … trong việc mua vật tư, nguyên liệu, dụng cụ phục vụ cho giảng dạy và học tập chuyên môn của Khoa theo qui định của nhà trường.
Chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho CBGV và học sinh, sinh viên trong Khoa, tổ chức tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao và vui chơi giải trí cho học sinh và sinh viên trong khoa. Phối hợp với các đơn vị trong nhà trường giải quyết các công việc có liên quan và thực hiện các nhiện vụ khác do Hiệu trưởng phân công.
 
CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO
 
Ngành đào tạo bậc Đại học
  -    Kế toán – Kiểm toán
  -   Quản trị kinh doanh
+ Quản trị kinh doanh quôc tế
+ Quản trị kinh doanh tổng hợp
+ Quản trị Maketing
-   Kinh doanh du lịch
+ Quản trị Nhà hàng - Khách sạn
+ Quản trị Du lịch & Dịch vụ
 - Tài chính - Ngân hàng
 + Tài chính - Ngân hàng
 + Tài chính doanh nghiệp
Ngành đào tạo bậc Cao đẳng
-   Kế toán
-   Quản trị văn phòng
-  Quản trị kinh doanh
- Tài chính - Ngân hàng
- Quản trị Nhà hàng - Khách sạn
-  Hướng dẫn viên du lịch
 Ngành đào tạo bậc cao đẳng nghề
 -   Kế toán
-   Quản trị văn phòng
-   Quản trị kinh doanh
+ Quản trị kinh doanh quôc tế
+ Quản trị kinh doanh tổng hợp
+ Quản trị Maketing
- Tài chính - Ngân hàng
+ Tài chính - Ngân hàng
+ Tài chính doanh nghiệp
-  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành