Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai
Phiếu thăm dò
Bạn đã tốt nghiệp tại trường ĐH Công Nghệ Đồng Nai và bạn hiện đang:
Làm việc đúng chuyên ngành
Làm việc không đúng chuyên ngành
Tìm việc
Chờ học tiếp
Giới thiệu
Giới thiệu
Trực tuyến
Đang online : 2
Hôm nay : 32
Hôm qua : 60
Tổng cộng : 115838

 

 

 CO SO DAI CUONG

DE CUONG MON HOC HOA DAI CUONG
CO SO LY THUYET HOA HOC
CHUONG 1. HOA DAI CUONG
CHUONG 2. HOA DAI CUONG
CHUONG 3. HOA DAI CUONG
CHUONG 4. HOA DAI CUONG
CHUONG 4. LIEN KET HOA HOC

 

CHUONG 5. TRANG THAI TAP HOP CAC CHAT
CHUONG 7. CAN BANG HOA HOC

 

CHUONG 8. DONG HOA HOC

 

 

CHUONG 9. DUNG DICH
CHUONG 10. DIEN HOA HOC
BAI GIANG DIEN HOA HOC
 CONG NGHE SINH HOC DAI CUONG
DIEN HOA HOC : HOA LY

BAI TAP CAN BANG HOA HOC (HOA LY)

BAI GIANG HOA LY 1

BAI TAP CAN BANG HOA HOC (HOA LY)
BAI GIANG HOA PHAN TICH
CHUONG 1. ĐONG PHAN (HOA HUU CO)
CHUONG 1. ANKAN (HOA HUU CO)
CHUONG 2. CYCLOANKAN (HOA HUU CO)

HOA PHAN TICH CO SO 1 
HOA PHAN TICH CO SO 2
HOA PHAN TICH CO SO 4

 

HOA PHAN TICH CO SO 3
HOA PHAN TICH CO SO 5
HOA PHAN TICH CO SO 6
VI SINH DAI CUONG 1
VI SINH DAI CUONG 2
VI SINH DAI CUONG 3
VI SINH THUC PHAM 1
VI SINH THUC PHAM 2
 

 


 

 

 CO SO NGANH TP

CAC KHAI NIEM CO BAN VE TRUYEN KHOI

NGUYEN LY HOA CONG NGHIEP
PHUONG PHAP CHUNG CAT

PHUONG PHAP TRICH LY

KY THUAY SAY TRONG CONG NGHE THUC PHAM
CHUONG 1. NHUNG KIEN THUC CO BAN CUA THUY LUC HOC
CHUONG 2. VAN CHUYEN CHAT LONG
CHUONG 3. VAN CHUYEN CHAT KHI
CHUONG 4. PHAN RIENG BANG PHUONG PHAP LANG
CHUONG 5. PHAN RIENG BANG PHUONG PHAP LOC
CHUONG 6. KHUAY TRON
CHUONG 7. MAY GIA CONG VA VAN CHUYEN VAT LIEU ROI
TU DIEN ANH VAN CHUYEN NGANH KHOA HOC VA KY THUAT THUC PHAM
 BAI GIANG MON HOA SINH
 
 KE HOACH GIAO DUC DINH HUONG 2012 - 2013
DINH DUONG VA AN TOAN VE SINH THUC PHAM 2
 
 
 
CAC CHAT DINH DUONG VA VAI TRO CUA CHUNG 
 
DINH DUONG VA AN TOAN VE SINH THUC PHAM 1
 
CHUYEN NGANH CONG NGHE THUC PHAM
 
THUC TAP KY THUAT VA THUC TAP TOT NGHIEP
 
 
TN CHUYEN NGANH CNTP BAI 1, 2, 3, 4 
TN CHUYEN NGANH CNTP BAI 5, 6, 7, 8

BAI GIANG HACCP

CONG NGHE SAN XUAT NUOC MAM
CONG NGHE CHE BIEN RAU QUA

BAI GIANG CN BAO QUAN VA CHE BIEN RAU QUA 1

BAI GIANG CN BAO QUAN VA CHE BIEN RAU QUA 2

BAI GIANG CN BAO QUAN VA CHE BIEN RAU QUA 3

BAI GIANG CN BAO QUAN VA CHE BIEN RAU QUA 4

GIAO TRINH CN BAO QUAN VA CHE BIEN RAU QUA 

FISH PROCESSING TECHNOLOGY

 
MAU DINH DANG VA QUY DINH BAO CAO THUC TAP KY THUAT K2010 
MAU DINH DANG TIEU LUAN MON HOC
TAI LIEU PHA CHE HOA CHAT
PHAN MEM UNG DUNG DE QUAY PHIM VA CHUP HINH MAN HINH
DANH SACH THUC TAP TOT NGHIEP LOP 10CTP01
DANH SACH THUC TAP TOT NGHIEP LOP 10CMT01
DANH SACH SINH VIEN THUC HIEN DO AN TOT NGHIEP K2010
MAU DINH DANG THUC TAP TOT NGHIEP
MAU DINH DANG DO AN TOT NGHIEP
 
 
 
 
 CONG NGHE BAO QUAN VA CHE BIEN NONG SAN
CONG NGHE BAO QUAN VA CHE BIEN NONG SAN 2
CONG NGHE SAN XUAT DUONG BANH KEO
DAM BAO CHAT LUONG VA LUAT THUC PHAM 1
DAM BAO CHAT LUONG VA LUAT THUC PHAM 2
DAM BAO CHAT LUONG VA LUAT THUC PHAM 3
TIEU CHUAN HOA PHAN 1 CHUONG 2
TIEU CHUAN HOA PHAN 2 CHUONG 2
TIEU CHUAN HOA PHAN 3 CHUONG 2
 CONG NGHE CHE BIEN SUA VA CAC SAN PHAM TU SUA
CONG NGHE CHE BIEN CHE - CA PHE - CA CAO
CONG NGHE SAN XUAT CHE DEN
CONG NGHE SAN XUAT CA PHE BOT
CONG NGHE CHE BIEN CHE - CA PHE - CA CAO 2
CONG NGHE CHE BIEN CA PHE
CONG NGHE SAN XUAT CA PHE THEO PHUONG PHAP UOT
CONG NGHE SAN XUAT CHE OLONG
CONG NGHE CHE BIEN CHE XANH
TONG QUAN VE CAY CA CAO
CONG NGHE SINH HOC THUC PHAM
CONG NGHE SINH HOC THUC PHAM 2
 CONG NGHE CHE BIEN DAU THUC VAT
 CONG NGHE CHE BIEN DAU THUC VAT 2
CONG NGHE SINH HOC THUC PHAM 1
CONG NGHE SINH HOC THUC PHAM 2
CONG NGHE SINH HOC THUC PHAM 3
CONG NGHE SINH HOC THUC PHAM 4
CONG NGHE SINH HOC THUC PHAM 5
VAT LY THUC PHAM 1
VAT LY THUC PHAM 2
VAT LY THUC PHAM - TAI LIEU THAM KHAO 1
VAT LY THUC PHAM - TAI LIEU THAM KHAO 2
VAT LY THUC PHAM - TAI LIEU THAM KHAO 3
VAT LY THUC PHAM - TAI LIEU THAM KHAO 5
VAT LY THUC PHAM - TAI LIEU THAM KHAO 6
VAT LY THUC PHAM - TAI LIEU THAM KHAO 7
HOA SINH 1
HOA SINH 2
HOA SINH 3
HOA SINH 4
HOA SINH 5
CO SO THIET KE NHA MAY

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Giới thiệuGiới thiệuGiới thiệu
Văn phòng Khoa: Khu B - Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai
» Địa chỉ: Đường Bùi Trọng Nghĩa, KP. 5, P. Trảng Dài, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai
              » Điện thoại: (061) 2607772               » Fax: 061. 3996915               » Email: khoadtcntt@gmail.com
Designed by SEC HUI