Thông tin liên hệ các Khoa

Thông tin liên hệ các Khoa.

1. Phòng QHDN & Đào Tạo Kỹ năng (Khoa Kỹ năng)

- Điện thoại: 0616.252.899; 0616.538.167

- E-mail: nguyendinhthuat@dntu.edu.vn (Trưởng Phòng)

- Văn phòng: Khu A, Khu hành chính (Tầng trệt, A101) 

2. Khoa Khoa học Cơ Bản

-  Điện thoại: 061.261.4293

- E-mail: coban@dntu.edu.vn

3. Khoa Công nghệ Thông Tin

- Điện thoại: 0616.288.467
- E-mail: khoacntt@dntu.edu.vn

4. Khoa Ngoại ngữ

- Điện thoại: 061.2211.218

- E-mail: phamthihaivan@dntu.edu.vn; letancuong@dntu.edu.vn (Các phó Khoa)

5. Khoa Kế toán - Tài chính

- Điện thoại: 061.260.7773  

- E-mail: kttc@dntu.edu.vn

6. Khoa Điện, Điện tử, Cơ khí, Xây dựng

- Điện thoại:0616.554.167  

- E-mail: tech@dntu.edu.vn 

7. Khoa Thực phẩm, Môi trường

- Điện thoại: 0612.612.611  

- E-mail: tpmt@dntu.edu.vn

8. Khoa Sức khỏe

- Điện thoại: 0612.612.611

- E-mail: dieuduong@dntu.edu.vn

9. Khoa Quản trị

- Điện thoại: 0616.535.079

- E-mail: quantri@dntu.edu.vn

- Văn Phòng các khoa: Tầng trệt, Trung Tâm Tích Hợp (Khu G) Trường Đại học Công Nghệ Đồng Nai.

DNTU, 01/07/2015 12:27:54

NỘI DUNG

Chia sẻ